Algemene voorwaarden

Voorverkoop XL Carnaval 2020 op 22 februari 2020 in Bentelo

Privacy
XL Carnaval respecteert de privacy van haar bezoekers. Deze privacy geldt voor alle informatie die u via deze site verstrekt. De XL Carnaval Bentelo gebruikt uw gegevens alléén voor doeleinden zoals beschreven in het privacybeleid dat u onder andere vind aan het eind van deze pagina.

Site(s)
De websites van de XL Carnaval https://xlcarnaval.nl en wordt regelmatig geactualiseerd. Er kunnen zich dus tussentijds wijzigingen voordoen in het aanbieden van kaarten. Indien u tickets bestelt voor XL carnaval Bentelo dat inmiddels is uitverkocht of afgelast, dan stellen wij u hiervan per e-mail op de hoogte.

Aanvragen

  • Alle aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst en zijn afhankelijk van de betalingen.
  • Eventuele wijzigingen kunnen tot 24 uur na uw aanvraag, daarna kan een wijziging niet meer in behandeling genomen worden. Het aantal bestelde toegangstickets kan alleen worden gewijzigd indien het gewenste aantal toegangstickets nog beschikbaar is.
  • Na ontvangst betaling van de bestelde tickets zullen deze opgestuurd worden naar het opgegeven email adres. Indien de betaling via iDEAL niet correct doorlopen is binnen 7 dagen nadat de aanvraag is voltooid, vervalt de aanvraag.
  • Over elke bestelling zal € 1,00 administratiekosten in rekening worden gebracht. Dit zijn administratiekosten per bestelling en niet per ticket.
  • Tickets die worden besteld via deze site(s) kunnen niet worden teruggenomen zonder inhouding van de reserveringskosten (€ 2,00 per kaart).

Betaling
Nadat u de kaarten besteld en tevens betaald hebt via I-Deal ontvangt u automatisch een email met de status van uw bestelling, ordernummer, (opstapplaats) en de online ticket(s).

Evenement
De organisatie behoudt zich het recht voor om het evenement te verplaatsen, uit te stellen of geheel te annuleren. Indien het evenement wordt afgelast en/of verplaatst, blijven uw tickets geldig voor de nieuwe datum. In geval van annulering kunt u zich voor eventuele restitutie wenden tot de XL Carnaval Bentelo. Deze zal uitsluitend op verzoek het toegangsgeld, met inhouding van de reserveringskosten, restitueren.

Nadere bepalingen
De XL Carnaval Bentelo behoudt het recht voor om, zonder opgaaf van reden, een aanvraag te weigeren en om een maximum aantal tickets te verstrekken. Een ticket wordt eenmalig verstrekt en bestaat uit een door de XL Carnaval verstrekt document of een per e-mail verstrekte unieke barcode. Het risico van verlies of beschadiging ligt bij u. Een ticket geeft toegang tot het bijwonen van XL Carnaval aan een persoon. Alleen via XL Carnaval besteld tickets zijn geldige toegangsbewijzen. Niet geldige tickets mogen door de XL Carnaval worden geweigerd of ongeldig worden gemaakt zonder dat aanspraak kan worden gemaakt op restitutie van het ticketbedrag.

Het is niet toegestaan om kaarten door te verkopen met als doel hier winst uit te halen. Bij constatering worden deze kaartnummers geweigerd bij de entree zonder restitutie. De XL Carnaval mag het er voor houden dat degene die de tickets als eerste toont bij aanvang van XL Carnaval de rechthebbende op toegang daarvoor is.
Bestelde, betaalde en geleverde tickets kunnen niet teruggenomen worden.

Aansprakelijkheid
Het bezoeken van XL Carnaval Bentelo geschiedt voor eigen rekening en risico.
Gedurende de gehele reserveringsperiode (vanaf de aanvraag t/m ontvangst van de tickets) kan de XL Carnaval Bentelo niet aansprakelijk worden gesteld voor welke vorm en mate van schade of verlies dan ook. Hieronder valt ook het incorrect invullen van de benodigde gegevens en/of het (al dan niet gedeeltelijk) functioneren van elk onderdeel van deze online-service. De XL Carnaval Bentelo behoudt zich ten allen tijde het recht voor om, zonder opgaaf van reden, een aanvraag te weigeren.

Mochten er vragen zijn omtrent de voorverkoop dan kunt u contact opnemen met de XL Carnaval Bentelo. Via e-mail voorverkoop@xlcarnaval.nl.

Als u verdere vragen heeft omtrent het evenement “XL Carnaval” kunt u dit doen doormiddel van een e-mail te sturen naar info@xlcarnaval.nl

Vervoer (combiticket)

Tickets voor XL Carnaval Bentelo zijn te verkrijgen inclusief taxivervoer (combiticket). Dit wordt gezamenlijk aangeboden met een entreebewijs voor een gereduceerd tarief. Indien er per opstapplaats of rijroute te weinig aanmeldingen zijn voor taxivervoer komt deze taxicombi te vervallen. De koper van de combikaart wordt per e-mail op de hoogte gebracht en ontvangt het prijsverschil terug op de reguliere kaartprijs van de voorverkoop. Op verzoek van de koper kan het volledige bedrag worden teruggevorderd. In geval van volledige teruggave van de entreeprijs inclusief taxivervoer wordt de barcode van de ticket op non-actief gezet en kan niet meer worden gebruikt voor toegang tot het evenement. Voor meer informatie over combitickets of aanvragen voor extra opstapplaatsen kun  je mailen naar info@xlcarnaval.nl

Breekmunten

Op het evenemententerrein kun je drank en eten kopen met breekmunten. Deze breekmunten zijn uitsluitend geldig op het evenemententerrein, niet daar buiten. Er is een mogelijkheid om breekmunten in te wisselen op het terrein.


Privacybeleid

XL Carnaval Bentelo is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken
XL Carnaval Bentelo verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Woonplaats
– E-mailadres

Cameratoezicht tijdens evenement
Voor de veiligheid van onze bezoekers en de organisatie zal er cameratoezicht plaatsvinden. Tijdens de Paasparty worden eveneens foto- en video opnames gemaakt ten behoeve van promotiedoeleinden.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@xlcarnaval.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
XL Carnaval Bentelo verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van betalingen
– Het verzenden van onze nieuwsbrief
– Het bijhouden van statistieken

Geautomatiseerde besluitvorming
XL Carnaval Bentelo neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van XL Carnaval Bentelo) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
XL Carnaval Bentelo bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden
XL Carnaval Bentelo verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. XL Carnaval Bentelo blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
XL Carnaval Bentelo gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door XL Carnaval Bentelo en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@xlcarnaval.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

XL Carnaval Bentelo wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
XL Carnaval Bentelo neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@xlcarnaval.nl.

× Whatsapp